Повече за проекта

SAFESENSE+ ще лансира учебна програма и инструментариум с отворени ресурси, интерактивна онлайн среда за обучение, включително мобилно приложение и обучение и ръководство за адаптиране на политиката (интерактивна електронна книга).

През следващите 24 месеца партньорството ще създаде следните продукти:

  • Учебна програма SAFESENSE+ и инструментариум с отворени ресурси
  • SAFESENSE+ Интерактивна онлайн среда за обучение и мобилно приложение
  • SAFESENSE+ Ръководство за обучение и адаптиране на политики

Резултатите от устойчивия проект SAFESENSE+ ще:

  • Дадат възможност на обучителите и преподавателите, целевите групи и заинтересованите страни да започнат да разбират по-добре как да подобрят своите структури и институционална култура по отношение на БЗР
  • Укрепване на партньорските мрежи чрез предоставяне на нови подходи в настоящите предизвикателства на БЗР и баланс между работата и личния живот
  • Подобряване на знанията по БЗР на всички специалисти и заинтересовани страни и разработване на общ подход за управление в регионалните, националните и европейските институции чрез споделяне на най-добри практики и висококачествени ресурси
  • Осигуряване на иновативен пример за това как управлението на образованието и обучението може да бъде подобрено чрез възприемане на нови технологии и свободен онлайн достъп
  • Осигуряване на резултатите от проекта в по-широки (не-ЦПО) услуги чрез признаване на това как резултатите от проекта могат да бъдат прехвърлени в други дейности, насочени към БЗР за МСП и зелени работни места

Продуктите и резултатите на SAFESENSE+ ще бъдат преносими и адаптивни в институции за обучение и обществени услуги в целия ЕС, тъй като учебната програма и инструментариумът с отворени ресурси ще бъдат разработени въз основа на рамката ECVET със специфични единици, описания на резултатите от обучението и информация за нивото на квалификация, и точки ECVET. Интерактивната онлайн среда за обучение и мобилното приложение ще позволят на потребителите да имат достъп до пълния набор от дигитални учебни материали на проекта, включително онлайн модулите, и да използват пълноценно интерактивните и съвместни инструменти, което ще доведе до повишаване на осведомеността по важните проблеми, свързани със ЗБУТ. Открито споделените инструменти, достъпни на 5 езика, ще подобрят достъпността и ще насърчат приложението на цифровите технологии в БЗР за преподаване, учене, оценяване и ангажиране.

Проектът стартира през ноември 2021 г. и включва 8 организации от 6 страни от ЕС:

Проектът стартира през ноември 2021 г. и включва 8 организации от 6 страни от ЕС: