Οδηγός κατάρτισης και προσαρμογής πολιτικών SAFESENSE+

SAFESENSE+ Eğitim ve Politika Uyarlama Kılavuzu Belirli yönergeler sağlayan ve multimedya içeriği ve görselleri içeren bir Etkileşimli e-Kitap , şeklinde geliştirilecektir. Θα συμβάλει στη σύνταξη και διάδοση της Εισαγωγής των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Kılavuz, Çevrimiçi Öğrenme Ortamı aracılığıyla erişilebilir olacak ve etkileşimli bir e-Kitap formatında sunulacaktır.