Περισσότερα για το έργο

Το SAFESENSE+ θα προωθήσει ένα πρόγραμμα σπουδών και μια εργαλειοθήκη ανοικτών πόρων, ένα διαδραστικό διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης, συμπεριλαμβανομένης μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και έναν οδηγό κατάρτισης και προσαρμογής στην πολιτική (διαδραστικό ηλεκτρονικό βιβλίο).

Στους επόμενους 24 μήνες η σύμπραξη θα παράγει τα ακόλουθα προϊόντα:

  • Πρόγραμμα σπουδών SAFESENSE+ και εργαλειοθήκη ανοικτών πόρων
  • Διαδραστικό διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης SAFESENSE+ και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα
  • Οδηγός κατάρτισης και προσαρμογής πολιτικών SAFESENSE+

Τα βιώσιμα αποτελέσματα του έργου SAFESENSE+ θα:

  • Ενδυνάμωση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών, των ομάδων-στόχων και των ενδιαφερομένων να αρχίσουν να κατανοούν καλύτερα πώς να βελτιώσουν τις δομές και τη θεσμική τους κουλτούρα σε σχέση με την ΥΑΕ
  • Ενίσχυση των δικτύων εταίρων μέσω της παροχής νέων γνώσεων σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της ΥΑΕ και της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.
  • Βελτίωση των γνώσεων όλων των επαγγελματιών και των ενδιαφερομένων για την ΥΑΕ και ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης διακυβέρνησης σε περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και πόρων υψηλής ποιότητας.
  • Παρέχει ένα καινοτόμο παράδειγμα για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η διακυβέρνηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέσω της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών και της ελεύθερης διαδικτυακής πρόσβασης.
  • Τροφοδότηση των αποτελεσμάτων του έργου σε ευρύτερες υπηρεσίες (εκτός επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) μέσω της αναγνώρισης του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες δραστηριότητες με στόχο την ΥΑΕ για τις ΜΜΕ και τις πράσινες θέσεις εργασίας

Τα προϊόντα και τα αποτελέσματα του SAFESENSE+ θα είναι μεταβιβάσιμα και προσαρμόσιμα σε ιδρύματα κατάρτισης και δημόσιες υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ, δεδομένου ότι το πρόγραμμα σπουδών και η εργαλειοθήκη ανοικτών πόρων θα αναπτυχθούν με βάση το πλαίσιο ECVET με συγκεκριμένες ενότητες, περιγραφές των μαθησιακών αποτελεσμάτων και πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο των προσόντων και τα σημεία ECVET. Το διαδραστικό διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης και η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα θα επιτρέψουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσμα του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού του έργου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών ενοτήτων, και να χρησιμοποιούν πλήρως τα διαδραστικά και συνεργατικά εργαλεία, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την ΥΑΕ. Τα ανοιχτά διαμοιραζόμενα εργαλεία, διαθέσιμα σε 5 γλώσσες, θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα και θα ενθαρρύνουν την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην ΥΑΕ για τη διδασκαλία, τη μάθηση, την αξιολόγηση και την εμπλοκή.

Το έργο ξεκινά τον Νοέμβριο του 2021 και περιλαμβάνει 8 οργανισμούς από 6 χώρες της ΕΕ:

Το έργο ξεκινά τον Νοέμβριο του 2021 και περιλαμβάνει 8 οργανισμούς από 6 χώρες της ΕΕ: