Πρόγραμμα σπουδών SAFESENSE+ και εργαλειοθήκη ανοικτών πόρων

Πρόγραμμα σπουδών SAFESENSE+ και εργαλειοθήκη ανοικτών πόρων περιλαμβάνει το συνολικό σχεδιασμό και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού, των δραστηριοτήτων και των εργαλείων. Θα αναπτυχθεί σε θεματική σπονδυλωτή μορφή, με βάση το πλαίσιο ECVET με συγκεκριμένες ενότητες, περιγραφές των μαθησιακών αποτελεσμάτων και πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο των προσόντων και τους πόντους ECVET. Θα ακολουθηθούν οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων:

  • – Παιχνιδοποίηση
  • – Χρήση προσεγγίσεων μάθησης βασισμένων στη διερεύνηση και στο πρόβλημα
  • – Πολλαπλά στυλ μάθησης
  • – Μάθηση με βάση το πλαίσιο
  • – Παροχή ιστοριών και μελετών περίπτωσης
  • – Υποστήριξη και επικοινωνία μεταξύ ομοτίμων και άλλα.